Sportsplan Fotballgruppa fra 2018 t.o.m 2021


1. Innledning

Fotballstyret har høsten 2013 diskutert fornyelse av sportsplanen som har vært gjeldene fra 2010 - 2013. Det ble lagt ned et betydelig arbeid i utarbeidelsen av sportsplanen i 2010, og innholdet beskriver en «rød tråd» med tanke på sportslig utvikling som styret mener er like aktuelt og viktig for neste planperiode (2014 – 2017).

Derfor vil sportsplanen for 2014 – 2017 bli en videreføring av forrige sportsplan med noen få justeringer. Tilleggs justeringene er merket med rød skrift for oversiktens skyld.

1.1 Innledningsord

(Fra sportsplanen 2010-2013)

Fotballgruppa i BIL har til tross for økt rekruttering og en stabil økonomisk situasjon de siste årene, opplevd en sportslig stagnasjon og merket at det er svært vanskelig å rekruttere både ledere og trenere til de aktive lagene.

En sportsplan skal være et verktøy for fotballgruppas styre og ledere/trenere som sitter med et ansvar for fotballens aktivitet i BIL. Ved å nedfelle målsetninger, og tiltak som man ønsker å arbeide for i de tre kommende årene, vil fotballgruppa sette en tydeligere kurs i den retningen man ønsker å gå. Å være tydelige på retning er viktig overfor de aktive, trenere, ledere, dommere, tillitsvalgte, foreldre, andre organisasjoner og ikke minst viktige samarbeidspartnere. Det er enklere for disse ulike gruppene og både identifisere seg med fotballgruppa, engasjere seg mer og ikke minst får et eierforhold til hva gruppa driver med. For et styre vil også dokumentet være viktig når man skal planlegge å rekruttere medarbeidere på alle nivåer.

1.2 Utvalget – gruppen som har gjennomført arbeidet

(Fra sportsplanen 2010-2013)

Styret i fotballgruppa valgte følgende deltakere til å utgjøre utvalget som skulle arbeide med den sportslige planen:

Trond Endresen

Arve Tønnessen

Ragnar Suggelia

Svenn Ohrvik

Ernst Sundtjønn

Steffen Jørgensen

Utvalget har hatt 4 møter


2. Grunnverdier for Birkenes Idrettslag

Fotballgruppa er en egen undergruppe og en del av helheten i Birkenes IL.

2.1 Birkenes IL’s grunnverdier er følgende:

GLEDE

Det er så mye glede i et bitte lite smil

Et nikk og klapp på skuldra da er vi ei i tvil

Humør og trivsel smitter, ja vis det, vær så snill

Da blir det resultater, og vi vil få det til.

MANGFOLD

Vil vi at ung og gammel, hver jente og hver gutt

Kan finne sport i laget, som gir litt fart og futt

Aktiviteter i mange forskjellige slag

Det vil vi skryte av i vårt lag.

SAMHOLD

Samarbeid i gruppene og samt andre lag

Det gjør det mye lettere, vi tar et felles «tag»

Hold åpen linje, ta kontakt

Da blir det fine grunnlaget lagt.

UTVIKLING

Øving gjør mester, og vi må ta oss «ti»

Til utøver og trener, som vil litt ekstra gi

Oppfølging gir fremgang, og da vil alle se

At vi er det laget som følger «me»

ÅPENHET

Ærlighet og toleranse

Det vil gi oss god balanse

Tåle ris og ros vi må

For å oppnå trygt platå


3. Organisasjonsmodell

3.1 Fotballstyret

 • Klubbens årsmøte er lagets øverste organ (avholdes i januar hvert år)
 • Fotballgruppas styre bør bestå av 7 personer (leder + 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer) samt en sekretær/adm (koordinator?)
 • Styret kan suppleres av utvalgsmedlemmer/ledere ved behov og i enkeltsaker
 • Følgende oppgaver/personer/funksjoner bør være knyttet til fotballstyret
  • Leder av fotballgruppa
  • Styremedlem nr.1 (Ansvar: Senior og juniorfotballen)
  • Styremedlem nr.2 (Ansvar: Ungdomsfotballen)
  • Styremedlem nr.3 (Ansvar: Barnefotballen)
  • Styremedlem nr.4 (Ansvar: Utvikling og utdanning)
  • Varamedlem nr.1 (Ansvar: Kvinner og jenter)
  • Varamedlem nr.2 (Ansvar: Miljø)
  • ADMINISTRASJON/Sekretær
  • Utvalgsmedlemmer (tiltrår ved behov/sak)
  • Økonomi

- Utstyr/materialforvalter

- Ny CUP

- Fotballskole og andre fotballrelaterte aktiviteter (arr.)

- Dugnad

3.2 Underutvalg

Styret må internt diskutere / fordele ansvarsområder og nødvendige underutvalg, men figuren under viser et forslag til en modell med tanke på underutvalg til fotballstyret.

4. Fotballgruppas målsetting: Barn og ungdomsfotballen

4.1 Fotballgruppa har følgende fem hovedmål for perioden

Resultatmål

Rekruttere flere aktive, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte. Dette for å ha en større deltagelse i alle ledd, og virker involverende.

Utviklingsmål

Forbedre de sportslige resultatene på alle lagene i fotballgruppa. Få aldersbestemte lag til å bruke sportsplanen som et verktøy for tilrettelegging av faglig innhold og mengde i treningsarbeidet.

Miljømål

Etablere et mer inkluderende miljø blant aktive, trenere, ledere, dommere, tillitsvalgte og foresatte. Fotballgruppa skal være et godt tilbud for kommunens barn og unge.

Økonomimål

Ha et stabilt økonomisk fundament for å kunne utvikle selve aktiviteten i klubben. Øke tilskuddet for cuppåmelding for å stimulere lag til å reise på cuper, men også la de enkelte lag kunne finne sine egne små dugnader for cupdeltagelse og lignende.

Administrasjonsmål

Få på plass en profesjonell administrasjon som kan tilrettelegge for en bedre aktivitet. Et større antall medlemmer i styret/undergrupper

Mål, strategier og virkemidler

Klubbutvikling – med «klubben i hjertet»!

 • Øke utdanningsaktiviteten (klubb, trener, leder & dommer) i klubben
 • Bidra til å forbedre struktur og organiseringen i klubben
 • Gi ledere, trenere og aktive et bevisst forhold til kontinuerlig utvikling
 • Utvikle den sosiale aktiviteten i klubben og på klubbhuset
 • Motivere for å beholde spillerne lengre i ungdomsfotballen, så vi kan stille lag i alle årsklasser. Dette for å sikre en god rekruttering til seniorfotballen.
 • Legge til rette for at NFF’s ferdighetsmerke blir tatt av flest mulig.

4.2 Barnefotball – 5’er Fotball 6 – 10 ÅR

Breddefotball

Fotballskole (6-7 år)

Målsetting:

 • Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom trening, samt deltakelse i sosiale og trygge lagsmiljøer.

Tiltak:

Det avholdes fotballskole på våren & høsten for å rekruttere aktive til fotballgruppa. Informasjon deles ut ved skolene og det blir avholdt informasjonsmøte for foreldrene om aktivitetene i fotballgruppa hver vår og høst.

Barnefotball 5’er fotball (8-10år)

Målsetting:

Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lagsmiljøer.

Tiltak:

Legge til rette for at lagene er velorganisert gjennom gode lagledere, foreldrekontakter og trenere. Det er ønskelig at lagene deltar på samme cup, som f.eks. Torridal Cup og/eller Tveit Cup. Videre skal foreldre/foresatte motiveres til aktiv deltagelse rundt lagets aktiviteter.

Trening:

1-2 treninger pluss kamp. 1-1,5 timer varighet ved treningsøktene. All aktivitet skal foregå mest mulig med ball.


Skoleringsplan Gutter/Jenter 8-10 år

1. Utgangspunkt for aktiviteten

a. Første kontakt med organisert idrett

b. Fortsetter med «leken» i høysetet

c. Ballen må være med hele tiden

d. Det legges vekt på tiltak av sosial karakter, av miljømessig betydning

e. Begynnende holdningsskapende arbeid

2. Karakteristiske trekk ved barna

a. Jevn og harmonisk vekst

b. Motorisk gullalder mot slutten av perioden

c. Stor aktivitetstrang

d. Tar verbal instruksjon dårlig

e. Kort konsentrasjonstid

f. Idealer & forbilder står sentralt

g. Følsom for kritikk

3. Holdepunkter for Opplæringen

a. Teknikk må prioriteres

b. Ingen spesiell utholdenhetstrening

c. Ingen spesiell styrketrening

d. Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål, med eller uten målvakt

e. Teknisk trening i korte sekvenser, hvor øvelsene demonstreres

f. Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone

g. Turneringsformer, bytt på lagene

4. Målsetting for Opplæringen

a. Aktiviteten må stå i høysetet

b. Begynnende holdningsskapende arbeid

c. Innføring i elementære basisferdigheter, isolert og i samspill:

- Pasninger

- Driblinger

- Mottak

- Headinger

- Føringer

- Skudd

- For keeperrollen lar vi alle forsøke seg uten at vi går inn med organisert veiledning

- Mot slutten av miniputtalderen bør vi ha stimulert til forståelse av samspill

Vi innfører også en del enkle regler som:


a. Hva skjer ved innkast?

b. Hva skjer ved hjørnespark?

c. Hva skjer ved utspill?

d. Hva skjer ved frispark?

e. Hva skjer ved avspark?

5. Organisering av trening


a. Oppvarming 15 min

b. Teknisk trening 15-20 min

c. Spill/konkurranser 25-35 min

d. Uttøyning/info/sosialt 10 min

6. Individuell oppfølging

a. Den veiledningen som er gitt i løpet av treningene er tilstrekkelig på dette nivået

b. Gi imidlertid mye ros.


4.3 Barnefotball – 7’er Fotball 11 – 12 ÅR

Barnefotball 7’er fotball (11-12år)

Målsetting:

 • Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lagsmiljøer.
 • I tillegg kan det legges til rette for differensiert spilletid gjennom treningsoppmøte, innsats, holdninger og egenskaper.

Tiltak:

Legge til rette for at lagene er velorganisert gjennom gode lagledere, foreldrekontakter og trenere. Det er ønskelig at lagene deltar på samme cup, som f.eks. Bø Sommerland Cup.

Videre skal det legges til rette for hospitering mellom årsklassene. Klubben skal legge til rette for at trenerne får oppfølging og verktøy som gir økt kvalitet i treningene.

Anbefalt treningsmengde:

1-2 ganger pluss kamp. 1.5 timer varighet ved treningene. All aktivitet skal foregå mest mulig med ball.

Skoleringsplan 11-12 år

1.Utgangspunkt for aktiviteten

a. Fortsatt vektlegges aktiviteten og ballen benyttes i all aktivitet

b. Videreutvikle det holdningsmessige

c. Obligatorisk trening

d. 7’er fotball

e. Allsidighet stimuleres fortsatt

f. Økende grad av selvkritikk kan utnyttes i læringen av ulike ferdigheter

2. Karakteristiske trekk ved barna

a. Jevn og harmonisk vekst

b. Lik utvikling hos gutter og jenter

c. God utvikling av finmotorikken

d. De kan trekke logiske slutninger ut fra det verbale utsagn

e. Kreativitet utvikles

f. Opptatt av regler og rettferdighet

g. Gunstig alder for påvirkning av holdninger

h. Selvkritikk øker

3.Holdepunkter for Opplæringen

a. Ferdigheter og teknikk må prioriteres

b. Det vil nå gi langt større utbytte med terping på instruksjonsmomentene

c. Spill på små områder, med få spillere på laget

d. Bør jobbe med holdninger til treningsregler, trenings-vaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring

4. Målsetting for Opplæringen

Kravene til læring forseres på dette nivået og målsettingen for aktiviteten skjerpes.

4.1 Tekniske ferdigheter

Keeper:

- Begynnende organisert opplæring

- Ikke presse noen som ikke vil stå i mål

- Begynnende elementær innføring i basisteknikker

Utespillere:

- Videreutvikle basisferdighetene

- Vektlegge progresjon og mer variasjon i øvelsene

Pasninger:

a. Innside pasninger

b. Utside pasninger

c. Korte og lange pasninger (Strukket vristspark)

d. Pasningshurtighet

Ballmottak:

a. Fokus på ballen

b. Skjerme ballen

c. Mottak med utside/innside/vrist

d. Mottak med bryst/lår/hode

Føringer:

 1. Med innside/utside/vrist

Vendinger:

 1. Med innside og utside

Finter:

a. Pasningsfinte

b. Skuddfinte

c. Overstegsfinte

d. Kroppsfinte

e. Flere. Bør vises eksplisitt

Driblinger:

 1. Oppfordre til at spillerne skal drible og være kreative med ballen. Stimuler kreativitet.

Headinger:

a. Tilslag- stående

b. Tilslag- stående med tilløp og hopp. Timing.

Skudd:

a. Vristskudd

b. Plassering(Innside)

c. Dødball

Trener bør veilede spillere til riktig teknisk utførelse

4.2 Samspill

a. Pasninger

b. 2 mot 1 situasjoner

c. Gjøre seg spillbar, ut av pasningsskygge

d. Skape mål etter samspill

4.3Spilleprinsipper

Først og fremst er vi opptatt av en begynnende opplæring av angrepsmessige spilleprinsipper. Av de forsvarsmessige sidene, så vurderes de mindre viktige på dette nivået. Men press på ballfører og dybde innføres helt elementært for en begynnende forståelse. Spill ut av forsvar, helst via midtbanen.

5.Treningsmengde

1-2 ganger i uka pluss kamp

6.Organisering av trening

Treningens varighet: 90min

- Oppvarming - teknisk trening

- Spill - Uttøyning

7.Individuell oppfølging

a. Gi mye ros.

b. Positiv oppfølging, spesielt ovenfor dem med ulike treningssituasjons problemer.

4.4 Ungdomsfotball - 11’er Fotball 13 –16 ÅR

Ungdomsfotball 11’er (13-16 år)

Målsetting:

 • Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud preget av trygghet, involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge utfra egne ønsker, motiv og behov.
 • Opprettholde aktiviteten og beholde aktive slik at det er 11’er lag i alle aldergrupper.

Tiltak:

Legge til rette for at lagene er velorganisert gjennom gode lagledere, foreldrekontakter og trenere. I denne aldersgruppen stilles det større krav til trenere. De bør ha en fotballfaglig bakgrunn, da enten gjennom egen spillererfaring eller kurs/skole. Det er ønskelig at lagene deltar på samme cup, som f.eks. Den Danske Bank cup i Hirtshals pinsehelgen for de yngste. Videre skal det legges til rette for hospitering mellom årsklassene.

Skoleringsplan 13-16 år

1. Utgangspunkt for aktiviteten

a. Start med 11’er fotball, hvilket medfører utvidet regelverk

b. Bruk av ball er overordnet i all aktivitet, men i de eldste klassene kan man begynne med fysisk trening uten ball i mindre porsjoner

c. Allsidighet er viktig, men på dette nivået er det mange som kun spiller fotball

d. Spillerne er i en alder hvor det kan stilles større krav fra dem.

2. Karakteristiske trekk- Spilleren

a. Store forskjeller i fysisk og mental utvikling

b. Enkelte har kraftig lengdevekst

c. Motorikken er i god utvikling

d. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling

e. Kreativiteten er i god utvikling

f. Holdninger dannes lett

g. Stor variasjon i prestasjonsevne og humør.

h. Selvkritikk øker

3.Holdepunkter for Opplæringen

a. Noe spesiell styrke- og hurtighetstrening

b. Taktiske retningslinjer. Spill med krav til taktisk tenkning

c. Jobbe med holdninger i trening og kamp

d. Ferdigheter og teknikk bør prioriteres.


4. Målsetting for Opplæringen

Trener bør ha erfaring innen fotball gjennom kurs, spillerkarriere, etc

4.1 Tekniske ferdigheter

Keeper:

 1. Keepere læres opp til å drive egen oppvarming- utvikle selvstendighet i treningen.
 2. Det bør legges opp til at keepere får spesiell keepertrening

c. Basisteknikker det bør jobbes med:

- smidighet – grep

- grunnstilling – fallteknikk

- plassering

- feltarbeid

- fotarbeid - timing

Utespillere:

 • Videreutvikle basisferdighetene i de samme momenter som tidligere med følgende utvidelser:

- Pasninger

- Videreutvikle teknikker ved tilslag av ball

- Ballmottak

- Retningsbestemthet

- Vendinger med bruk av hele kroppen

- Finter

Skudd:

a. Hel & halv volley

b. Vristspark

På dette nivået bør det være en kvalitativ nivåheving på treningene i forhold til yngre klasser.

4.2 Samspill

a. Utvikling av fotballforståelsen prioriteres

b. Større forståelse/ økt samspill og samhandling med og uten ball

c. Utnyttelse av 2 mot 1 situasjoner

d. Sterkere vurdering av spillerens egne handlingsvalg

e. Forhånds orientering; «se neste trekk»

f. Større fokusering på timing av pasning og bevegelse


4.3 Spilleprinsipper

Den offensive delen av spillet er fremdeles viktigst.

 • Alle prinsippene, dvs bredde dybde, gjennombrudd og bevegelse blir fokusert.
 • Overordnet begrep for den offensive delen er; å SKAPE ROM

Den defensive jobbingen intensiveres

 • Større bevisstgjøring på 1, 2 og 3 forsvarers jobb
 • Større forståelse for samhandling i den defensive organiseringen av laget
 • Prinsippene dybde, konsentrasjon og balanse innføres og bevisstgjøres i forhold til innlæring av 1, 2 og 3 forsvarers jobbing.
 • Overordnet begrep for den defensive delen er; å NEKTE ROM

Lagorganisering

 • Et klart rollemønster for spillerens plassering på banen utvikles, men det vil fortsatt være behov for å utvikle spillere i ulike roller
 • Viktig å motivere spillere til å påta seg oppgaver på de plasser som treneren synes passer for spillerens utvikling
 • Fortsatt ønsker vi å spille gjennom midtbanen
 • Utvikle spillere etter å se etter tidlige løsninger
 • Keeper; viktig førsteangriper
 • Unngå strekk i laget. Trene på å holde laget samlet
 • Større vektlegging på samhandling defensivt. Avstander mellom lagdeler.

5.Treningsmengde

2-3 ganger i uka pluss kamp

6.Organisering av trening

Treningens varighet: 90 min

 • Fortsatt mye spill i små grupper; 3 mot 3 eller 4 mot 4. I tillegg spill med flere pillere og større bane. Utvikle de taktiske valgene
 • Fortsatt vektlegge skudd, pasninger, teknikk, etc
 • Høyere utnyttelse av treningene, da spes mtp intensitet og hurtig igangsettelse.
 • Uttøyning


7. Individuell oppfølging

a. Kontinuerlig individuell oppfølging. Viktigheten avdette understrekes.

b. Spillere må kunne ta negativ kritikk som blir gitt på en konstruktiv måte

c. Større oppfølgning av de beste spillerne. Hospitering.

d. Viktig at også de nest beste får god og stimulerende oppfølgning, da de fort bli de beste fotballspillerne.

5. Fotballgruppas målsetting: Senior & Junior («Toppen i klubben»)

5.1 Målgruppe

 • Birkenes IL skal ha et seriøst sportslig tilbud hvor de mest lovende og dyktigste junior- og dame/herre spillerne skal være, og hvor det legges til rette for en grundig oppfølging som skal stimulere til en heving av nivået på fotballen i kommunen.

5.2 Hovedmål

 • Resultatmål er byttet ut med organisatorisk, økonomisk og sportslig kontinuitet for senior-avdelingen denne planperioden. Lagene i seniorgruppa skal ha et sportslig attraktivt tilbud for den definerte målgruppen, ha en god treningskultur samt være et naturlig fremtidsmål for klubbens yngre spillere. Lagene skal i hovedsak bestå av lokale spillere.
 • Sørge for å ha et damelag i klubben til enhver tid, som holder et så bra nivå som mulig, slik at vi kan gi talentfulle jentespillere en arena for å utvikle seg videre.

5.3 Strategier

 • Legge til rette for mer fotballaktivitet gjennom hele året (utvikle treningskulturen).
 • Sørge for at klubbens talenter (G 16 - G 19 / J 16 - J19) får anledning til å bli fulgt opp mot klubbens A-lag og damelag.
 • Etablere et eget rekruttlag (”B-lag”) mellom senior og juniorlaget. Dette skal være et kamp-lag hvor både junior- og seniorspillere kan få kamperfaring.
 • Etablere et solid støtteapparat rundt Birkenes IL sitt A-, rekrutt- (B-lag), juniorlag og damelag.
 • Gi lagene optimale treningsforhold gjennom hele året (kunstgress og innendørs).
 • Utvikle og etablere en felles spillestil for klubben både på og utenfor banen.

5.4 Virkemidler og tiltak

 • Øke treningsdosene gjennom året slik at Birkenes IL sitt A-lag og juniorlag ligger på et snitt på 3 fellesøkter pr. uke.
 • Gjøre hverdagen i klubb så optimal som mulig for målgruppen gjennom samordning av skole, trening, kamp og andre aktiviteter.
 • Sørge for at det etableres en tydelig treningsfilosofi og spillestil som gjennomsyrer BILs opptreden både på og utenfor banen.
 • Legge til rette for daglig fotballaktivitet/trening for de som ønsker det.
 • Gi muligheter for at spillere med gode forutsetninger kan hospitere i andre klubber på et høyere nivå.
 • Sørge for at gode enkeltspillere får et mest mulig utfordrende kamptilbud. Sørge for at spillere som ikke er aktuelle for klubbens A-lag får et fullgodt tilbud på klubbens rekrutteringslag («B-lag») eller juniorlag.

6. Klubbens forventninger til trenere/lagledere

6.1 Forventninger

 • Å være oppdrager- eksempelets makt
 • Å utvikle de unges fotballferdigheter
 • Man må like å jobbe med barn og ungdom
 • Være positiv, gi ros, oppmuntre og veilede spillere
 • Være en blid trener/leder
 • Få frem gleden ved å spille fotball, avdramatiser resultatene, la alle få spille
 • Ikke se på barna som «små» voksne
 • Bruk tid på å lytte til spillerne
 • Møt opp forberedt og i god tid
 • Sørg for stor aktivitet under trening
 • Vær en feilretter, ikke en feilsøker
 • Vær bestemt og rettferdig
 • Vær et forbilde og bruk sunn fornuft

6.2 Forutsetninger som må være tilstede

 • En faglig kompetanse er sterkt ønskelig, enten via spiller eller utdannelse
 • Trenere og lagledere forplikter seg til å følge Birkenes IL sin sportsplan og utarbeide aktivitetsplaner (årlige) for respektive lag
 • Bidra til å utvikle et godt samarbeid/miljø med øvrige trenere/ledere i ungdomsavdelingen

6.3 «Trener/ Laglederloven»

 • Du bør videreutvikle deg selv via kurs og utdanning. Man blir aldri utlært
 • Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets resultater enn deg selv
 • Kjenn deg selv, din styrke og svakhet. Innrøm feil. Ikke ha overdreven tro på egne ferdigheter og innse betydningen av samarbeid
 • Vær tilgjengelig. Snakk med spillerne. God og åpen kommunikasjon hvor alle tør mene, tenke og tale fritt er den beste garanti for et godt lag- og klubbmiljø. Se på det som betydningsfullt å få frem spillerens ideer
 • Sett pris på uenighet, ta det til inntekt for engasjement. Kritikk må ikke bare tilbakevises, den er en forutsetning for utvikling
 • La spillerne få delta i beslutningsprosesser
 • La spillerne delta i prosessen med å fastsette mål og retningslinjer for laget.
 • Let etter muligheter for samarbeid
 • Utvikle forståelsen for medansvar. Dette gjelder utstyr, sportslige resultater, treningsutbytte og forpliktelser
 • Kartlegg spillernes individuelle behov, prioriteringer og ambisjonsnivå

6.4 Forpliktelser klubben skal innfri

 • Det er selvsagt at klubben legger forholdene best mulig til rette for sine trenere og lagledere, for at de i det hele tatt skal ha en mulighet for å utføre en tilfredsstillende jobb i.h.h.t forventningene Klubbens forpliktelser ivaretas av fotballstyret, som er treneres/lagleders nærmeste overordnet i klubborganisasjonen.
 • Tilbud om brukernavn og passord på treningsøkta.no
  • Dette er et nettsted som er utviklet av Norges Fotball Forbund (NFF) hvor man kan få tilgang til komplette treningsprogram og enkelt øvelser passende til aldersgruppa man trener.
 • Kontinuerlig oppfølging fra fotballstyret.
 • Alle trenere skal få tilbud om å videreutdanne seg, såfremt de vil fortsette i klubben
  • Aktivitetslederkurs
  • Trener II-kurs
  • Trener III-kurs
  • Trener IV-kurs
  • Ungdomslederkurs
  • Lederutdanningskurs 1 – 2 – 3
  • Kretsens impulssamlinger
 • Sosial sammenkomster for å skape et godt miljø på ledersiden.
 • Alle lag skal ha en oppdatert laglederperm med egen bag.

7. Spiller- og talentutvikling

7.1 Målgruppe

 • Gutter og jenter i alderen 13-19 år som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere.

7.2 Hovedmål

 • Sikre at unge spillere – både jenter og gutter – med ambisjoner får tilrettelagt trenings- og kampmuligheter med tanke på framtidig rekruttering til klubbens A-lag i 1.fase for deretter sikte seg inn på norsk toppfotball (TL, TS, 1.div) i neste fase.

7.3 Strategier

 • Legge til rette for mer fotballaktivitet gjennom hele året for de som ønsker det.
 • Gjennomføre et tydeligere og tidligere tilpasset trenings- og kamptilbud.
 • Spille flere kamper på utfordrende nivå både i klubb-, bylags-, sone og kretssammenheng.
 • Utdanne og bruke flere skolerte trenere til klubbens aldersbestemte lag
 • Prioritere utvikling av fotballferdigheter og holdninger i opplæring og trening.
 • Engasjere en trenerkoordinator, med kompetanse i å utvikle et godt læringsmiljø i klubben, unge spillere og aldersbestemte trenere.

7.4 Virkemidler

 • Kartlegge, skolere og følge opp unge spillere med gode forutsetninger over tid i et forpliktende samarbeid med Agder Fotballkrets
 • Velge ut en fagperson med erfaring og kompetanse (trenerkoordinator) til å ta seg av målgruppen og gi denne nødvendig oppdatering og utdanning.
 • Vektlegge utvikling av fotballferdigheter, fysiske og psykiske ressurser.
 • Tilby andre gode skolerings- og treningstilbud til lovende spillere
 • Gjøre hverdagen i klubb så optimal som mulig for målgruppen gjennom samordning av skole, trening, kamp og andre aktiviteter.
 • Tilrettelegge for og gjennomføre økt fotballaktivitet der femmerfotball vektlegges spesielt
 • Sørge for at spillere som ønsker det får ekstra trenings- og opplæringstilbud.
 • Legge til rette for daglig fotballaktivitet for de unge spillerne som ønsker det.
 • Gi muligheter for at spillere med gode forutsetninger kan hospitere på A- og/eller juniornivå i fotballgruppa eller i andre klubber.
 • Sørge for at gode enkeltspillere får et mest mulig utfordrende kamptilbud.Levert av IdrettenOnline